Із жовтня буде посилено відповідальність за перевантажені фури - Новости Ю

Із жовтня буде посилено відповідальність за перевантажені фури

21.09.2021   02:18    210

За­ко­ном № 1534-ІХ пе­ред­ба­ча­єть­ся ав­то­ма­тич­на фік­са­ція по­ру­шень га­ба­рит­но-ва­го­вих па­ра­мет­рів.

Источник: avtodream.org


А та­кож під­ви­щен­ня від­по­ві­даль­нос­ті ав­то­мо­біль­них пе­ре­віз­ни­ків за пе­ре­ви­щен­ня вста­нов­ле­них за­ко­но­давс­твом га­ба­рит­но-ва­го­вих норм. Ці пра­ви­ла ді­яти­муть з 1 жов­тня 2021 ро­ку. Про це й­деться на сай­ті Де­бет-кре­дит.

3 чер­вня Вер­ховною Ра­дою Ук­ра­їни прий­ня­то За­кон «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­ра­їни що­до ок­ре­мих пи­тань здій­снен­ня га­ба­рит­но-ва­го­во­го кон­тро­лю» (про­єкт За­ко­ну за­ре­єс­тро­ва­но за № 3742). А 28 чер­вня з’яви­ла­ся ін­форма­ція про те, що цей За­кон от­ри­мав но­мер 1534-ІХ і був під­пи­са­ний Пре­зи­ден­том.


Як пе­ред­ба­че­но тек­стом за­ко­ноп­ро­єк­ту, цей За­кон на­би­рає чин­ності че­рез три мі­ся­ці з дня його опуб­лі­ку­ван­ня (про яке ми по­ві­до­ми­мо до­дат­ко­во). Крім пун­кту 2 роз­ді­лу «Пе­ре­хід­ні по­ло­жен­ня», який вста­нов­лює обов’язок КМУ при­вес­ти пос­та­но­ви, на­ка­зи і роз­по­ряд­ження у від­по­від­ність до но­во­го за­ко­ну, який на­би­рає чин­ності з дня його опуб­лі­ку­ван­ня.

Опуб­лі­ку­ван­ня За­ко­ну Ук­ра­їни «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­нів Ук­ра­їни що­до ок­ре­мих пи­тань здій­снен­ня га­ба­рит­но-ва­го­во­го кон­тро­лю» від 03.06.2021 р. № 1534-IX від­бу­ло­ся 01.07.2021 р. у «Го­ло­сі Ук­ра­їни» № 121. Та­ким чи­ном, змі­ни, вне­се­ні цим За­ко­ном, зап­ра­цю­ють із 1 жов­тня 2021 ро­ку!

Это интересно:  Toyota Hilux пролетает сквозь поток, пересекая 8 полос, никого не задев (ВИДЕО)

За­ко­ном під­ви­ще­но від­по­ві­даль­ність ав­то­мо­біль­них пе­ре­віз­ни­ків за пе­ре­ви­щен­ня вста­нов­ле­них за­ко­но­давс­твом га­ба­рит­но-ва­го­вих норм.

А та­кож За­ко­ном зак­ріпле­но мож­ли­вість фік­са­ції по­ру­шень, пов’яза­них з від­сутніс­тю до­ку­мен­тів (доз­во­лів) що­до уз­годжен­ня умов та ре­жи­мів пе­ре­ве­зен­ня в ра­зі пе­ре­ви­щен­ня ва­го­вих або га­ба­рит­них об­ме­жень чи до­ку­мен­ту про вне­сен­ня пла­ти за про­їзд ве­ли­ко­ва­го­вих (ве­ли­ко­га­ба­рит­них) тран­спортних за­со­бів, в ав­то­ма­тич­но­му ре­жи­мі, та пов­но­ва­жен­ня цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що за­без­пе­чує ре­алі­за­цію дер­жавної по­лі­ти­ки з пи­тань без­пе­ки на на­зем­но­му тран­спор­ті що­до стяг­нення у су­до­во­му по­ряд­ку пла­ти за про­їзд ав­то­мо­біль­ни­ми до­ро­га­ми тран­спортних за­со­бів та ін­ших са­мо­хід­них ма­шин і ме­ха­ніз­мів, ва­го­ві або га­ба­рит­ні па­ра­мет­ри яких пе­ре­ви­щу­ють нор­ма­тив­ні, під час здій­снен­ня га­ба­рит­но-ва­го­во­го кон­тро­лю.

Это интересно:  Чего не стоит делать с двигателем своего автомобиля ни при каких условиях

За­ко­ном вста­нов­ле­но, що ав­то­мо­біль­ні пе­ре­віз­ни­ки, їх упов­но­ва­же­ні осо­би (во­дії), ав­то­мо­біль­ні са­мо­зай­ня­ті пе­ре­віз­ни­ки, суб’єк­ти гос­по­да­рю­ван­ня, які на­да­ють ав­тостан­цій­ні пос­лу­ги, ма­ють пра­во фік­су­ва­ти про­цес про­ве­ден­ня пла­но­вої, по­зап­ла­но­вої або рей­до­вої пе­ре­вір­ки (пе­ре­вір­ки на до­ро­зі) за­со­ба­ми фо­то- і ві­де­отех­ні­ки, не пе­реш­коджа­ючи про­ве­ден­ню та­ких пе­ре­ві­рок.

По­ря­док про­ве­ден­ня рей­до­вих пе­ре­ві­рок (пе­ре­ві­рок на до­ро­зі) та по­ря­док здій­снен­ня га­ба­рит­но-ва­го­во­го кон­тро­лю виз­на­ча­ють­ся Ка­бі­не­том Мі­ніс­трів Ук­ра­їни.

Цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, що за­без­пе­чує ре­алі­за­цію дер­жавної по­лі­ти­ки з пи­тань без­пе­ки на на­зем­но­му тран­спор­ті, для ви­ко­нан­ня пок­ла­де­них на нього зав­дань та фун­кцій має пра­во от­ри­му­ва­ти ін­форма­цію з дер­жавних елек­трон­них ін­форма­цій­них ре­сур­сів, у то­му чис­лі з ре­єс­тру то­вар­но-тран­спортних нак­ладних.

Это интересно:  Инновационный электроседан Hyundai показали на реалистичном снимке

Читайте також: Розпочалися випробування автобуса Coach Euro Test

За­ко­ном вста­нов­ле­но ад­мі­ніс­тра­тив­ну від­по­ві­даль­ність за пра­во­по­ру­шен­ня у сфе­рі без­пе­ки на ав­то­мо­біль­но­му тран­спор­ті, за­фік­со­ва­ні за до­по­мо­гою за­со­бів фо­то і кі­нозйом­ки, ві­де­оза­пи­су в то­му чис­лі за­фік­со­ва­ні в ав­то­ма­тич­но­му ре­жи­мі

Adblock
detector